தள்ளிப்போகாதே எனையும் தள்ளிப் போகச்சொல்லாதே – பிரேமா சுப்பையா

முழுத் தொடர்

தள்ளிப்போகாதே.! எனையும் தள்ளிப் போகச்சொல்லாதே..!! 1

தள்ளிப் போகாதே! எனையும் தள்ளிப் போகச் சொல்லாதே -2

தள்ளிப் போகாதே எனையும் தள்ளிப் போகச் சொல்லாதே 3

தள்ளிப் போகாதே எனையும் தள்ளிப் போகச் சொல்லாதே 4

தள்ளிப் போகாதே எனையும் தள்ளிப் போகச் சொல்லாதே 5

தள்ளிப் போகாதே, எனையும் தள்ளிப் போகச் சொல்லாதே 6

தள்ளிப் போகாதே, எனையும் தள்ளிப் போகச் சொல்லாதே 7

தள்ளிப் போகாதே, எனையும் தள்ளிப் போகச் சொல்லாதே 8

தள்ளிப் போகாதே, எனையும் தள்ளிப் போகச் சொல்லாதே 9

தள்ளிப் போகாதே, எனையும் தள்ளிப் போகச் சொல்லாதே10

தள்ளிப் போகாதே எனையும் தள்ளிப் போகச் சொல்லாதே 11

தள்ளிப் போகாதே, எனையும் தள்ளிப் போகச் சொல்லாதே 12

தள்ளிப் போகாதே, எனையும் தள்ளிப் போகச் சொல்லாதே 13

தள்ளிப் போகாதே, எனையும் தள்ளிப் போகச் சொல்லாதே 14

தள்ளிப் போகாதே, எனையும் தள்ளிப் போகச் சொல்லாதே final

வாசகருக்கான வாசகர்  20 20 போட்டி பற்றி மற்றும் பரிசுகள் பற்றி அறிந்து கொள்ள கீழுள்ள இணைப்பை காணவும்

வாசகர் 2020 – போட்டி

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements