மன்னவன் பேரைச் சொல்லி… மல்லிகை சூடிக் கொண்டேன் 10

மன்னவன் பேரைச் சொல்லி … மல்லிகை சூடிக் கொண்டேன் 10 இக்கதையின் முந்திய அத்தியாயங்கள் கீழே உள்ள லிங்கில் கிடைக்கும் மன்னவன் பேரை சொல்லி மல்லிகை சூடிக் கொண்டேன்…..

முந்திய அத்தியாயங்கள்

காதலாம் பைங்கிளி 1 காதலாம் பைங்கிளி 2 காதலாம் பைங்கிளி 3 காதலாம் பைங்கிளி 4 காதலாம் பைங்கிளி 5 காதலாம் பைங்கிளி 6 காதலாம் பைங்கிளி 7 காதலாம் பைங்கிளி 8 காதலாம்

மன்னவன் பேரை சொல்லி மல்லிகை சூடிக் கொண்டேன்…..

  மன்னவன் பேரை சொல்லி மல்லிகை சூடிக் கொண்டேன்…. 1 மன்னவன் பேரை சொல்லி….மல்லிகை சூடிக் கொண்டேன்… 2 மன்னவன் பேரைச் சொல்லி… மல்லிகை சூடிக் கொண்டேன் 3 மன்னவன் பேரை சொல்லி….மல்லிகை சூடிக்

நிலவு தீண்டும் நேரம்

நிலவதின் தீண்டல்களை உணர்ந்து வைக்கும் சில பொழுதுகளில்…. எங்கோ எப்போதோ நடந்துவிட்ட சில நிகழ்வுகள் மகிழ்வாய் மனம் தொட்டுப் போகும்….. அதையெல்லாம் சிறுக சிறுக சிறுகதையாய் மாத்தி வைத்திருக்கிறேன் இங்கே…. 1, பொழியாதோ ஆனந்த

சிறகை காற்றினில் விரித்து…

  1, கற்புறுகிறது…………….. 2, அங்கே ஒரு நினைவுமிருக்கிறது…….. 3, தண்ணிலவே…………… 4,சற்றே அனுமதியேன்……………… 5, இமை நிழலில் சில நேரம்… 6, நான் என்பதே நிலை……… 7, எனைக் கொல்வதும் கொள்வதும்… 8,

1 2 3