மனம் படைத்தேன் உன்னை நினைப்பதற்கு – ரிஷா

இன்றைய எப்பி

மனம் படைத்தேன் உன்னை நினைப்பதற்கு 6

முந்தைய பதிவுகள்

மனம் படைத்தேன் உன்னை நினைப்பதற்கு 1

மனம் படைத்தேன் உன்னை நினைப்பதற்கு 2

மனம் படைத்தேன் உன்னை நினைப்பதற்கு 3

மனம் படைத்தேன் உன்னை நினைப்பதற்கு 4

மனம் படைத்தேன் உன்னை நினைப்பதற்கு 5

 

 

 

 

Advertisements