காற்றாக நான் வருவேன் நாவல்

கதைக்கு முன் :

அன்னா ஸ்வீட்டி எழுதிய முற்று பெற்ற நாவல் இது. மறுபதிவாகிறது. அன்னாவின் எந்த கதையைப் போலும் இது இராது. இது ஒரு பேய்கதை, பேயை ஆன்மீக ரீதியாக ஜெயிப்பதாக கதையின் போக்கு இருக்கும்.

இன்றைய பதிவு

காற்றாக நான் வருவேன் 06

காற்றாக நான் வருவேன் 5

முந்திய பதிவுகள்

காற்றாக நான் வருவேன் 1

காற்றாக நான் வருவேன் 2

காற்றாக நான் வருவேன்3

காற்றாக நான் வருவேன் 4

காற்றாக நான் வருவேன் 5