முடிவுற்ற தொடர்கள்

இன்பம் எனும் சொல் எழுத நாவல்

என்னைத் தந்தேன் வேரோடு நாவல்

மூங்கிலிலே பாட்டிசைக்கும் காற்றலை முழு நாவல்

நனைகின்றது நதியின் கரை முழுநாவல்

அதில் நாயகன் பேர் எழுது நாவல்

Advertisements