இளமை எனும் பூங்காற்று

(என்னைப் பொறுத்தவரைக்கும் இக்கதையில் வரும் செயலை ரெண்டு பாலருமே செய்றாங்க,
 
அதோடு திருமணத்திற்கு முந்திய காதலில் எனக்கு அவ்வளவு நம்பிக்கை கிடையாது,
 
மேலும் ஏதோ ஒரு சூழலில் காதலை ஏற்றுக் கொண்டு, தன் காதலன்/காதலி ஆபத்தானவர் என அதன்பின் தெரிய வந்தால் விலகிக் கொள்வதிலும் எனக்கு எதிர்ப்பு எண்ணம் கிடையாது.)

 

இளமை எனும் பூங்காற்று