சிறகை காற்றினில் விரித்து…

 

1, கற்புறுகிறது……………..

2, அங்கே ஒரு நினைவுமிருக்கிறது……..

3, தண்ணிலவே……………

4,சற்றே அனுமதியேன்………………

5, இமை நிழலில் சில நேரம்…

6, நான் என்பதே நிலை………

7, எனைக் கொல்வதும் கொள்வதும்…

8, அறிவாயோ நீ……

9, வாழ்த்துப்பா

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply