நிகழும் தொடர்கள்

நான் நீயாம் நெஞ்சம் சொன்னதே – அம்ரித சாகரி

சட்டென நனைந்தது நெஞ்சம்- மனோ ரமேஷ்

காற்றாக நான் வருவேன் – அன்னா ஸ்வீட்டி

திக்கெங்கும் ஆனந்தி – அன்னா ஸ்வீட்டி

திகட்டாதே தேனன்பே – சித்ரா.வெ