நஞ்சகம்

கண்ட நாள் முதல் காதல் மழை

உன் நினைவு ஜுரம்

அடிமை சாசனம் அகம் புறம்.

உன் கண் மறுப்பால், சொல் வெறுப்பால்

கசையடி நிதம்;

என் மனம் ரணம்;

வேண்டாம் விலகு என்றது அறிவு

அது அடிபணியாத ஆண்மன நிகழ்வு

பெண்ணவளை காணாமல், 

பிறை அவள்

பேசும் மொழி கேளாமல்

இனி ஓர் நாள் இங்கு உன்னுடன்

நானில்லை என்கிறது உயிர் உட்புறம்.

தவம்.

நஞ்சகம்.

 

Leave a Reply