தென்றலாம் நீ

நறுமலர் தொடும் தென்றல்

மணம் பரப்பும் மனம் சுகிக்க

கரு முகில் தொடும் தென்றல்

மழை செய்யும் நிலம் சுகிக்க

சுடும் தீ தொடும் தென்றல்

சுற்றி சூழ எரித்திடுமே

பெண்ணிவள் என் தென்றல்.

 

Leave a Reply