தாய்மையைத் தொட்டுப் பாருங்கள்

பெண் பார்வைக்கு மெல்லியவள் தான்

சிலவகை பயம்  உண்டு இவளிடம் தான்.

பாசத்திற்குள் பதுங்குவாள்தான்

கொடுத்து, கொள்ளும், காதலிலும்

கணவனின் கைசிறை விரும்புவாள்தான்.

எனினும்

அவள் தாய்மையைத் தொட்டுப் பாருங்கள்

புயலும், பூகம்பமும், எரிமலையும், ஏழேழு கடலும்

எல்லா கொடும் விலங்குகளும்

துச்சம் இவள் முன் என்றாகும் காண்.

Leave a Reply