கவிதைகள்

கற்புறுகிறது….

அங்கே ஒரு நினைவுமிருக்கின்றது…

சற்றே அனுமதியேன்

இமை நிழலில் சில நேரம்

நான் என்பதே நிலை

தண்நிலவே

வாழ்த்துப்பா

எனைக் கொல்வதும் கொள்வதும்

அறிவாயோ நீ

நீங்காதிரு…

சிலகாலம்

நம் சந்தியாக் காலங்கள்

நஞ்சகம்

தாய்மையைத் தொட்டுப் பாருங்கள்

காரணம் நீயடி…

நாம் என்பது ஓர் வரம்

மரணங்கள் எல்லாம் மரணிக்கும் என்னுள்

#கடவுளவன்

இருபக்கம் நீ

One comment

Leave a Reply